Welcome to the Finnish Kooikerhondje Association webpage

Kennelliiton Koiramme-lehti 12/2014 s. 90:

Kooikkerien patellaluksaatio vähentynyt

Kooikerhondjen patellaluksaation eli polvilumpion sijoiltaan menon seulontatutkimukset aloitettiin Hollannissa jo 20 vuotta sitten. Sijoiltaan menon esiintyvyys on tämän jälkeen laskenut populaatiossa 28 prosentista 19 prosentiin.

Hollantilainen tutkimusaineisto koostui 842 koirasta, jotka oli tutkittu vuosina 1994-2011. Aineiston koirista polvilumpio meni sijoiltaan 24 prosentilla. Tois- ja molemminpuolista sijoiltaan menoa esiintyi yhtä paljon Sijoiltaan meno tapahtui yleisemmin sisäänpäin (61 %) kuin ulospäin (32 %) tai kumpaankin suuntaan (7 %). Uroksilla ja nartuilla esiintyi sijoiltaan menoa yhtä paljon.

Patellaluksaation periytymisaste tutkitussa populaatiossa oli 0,27. Tutkijat tekivät myös genominlaajuisen kartoituksen etsiäkseen patellaluksaatioon yhteydessä olevia geenialueita. Tulosten perusteella näytti, että kromosomi 3:n eräs alue olisi mahdollisesti yhteydessä patellaluksaatioon, mutta tätä johtopäätöstä ei kuitenkaan voitu aineiston perusteella vahvistaa.

Lähde: Wangdee, Leegwater, Heuwen, ym. 2014. Prevalence and genetics of patellar luxation in Kooiker dogs. Vet. J. 201: 333-337.


Suomessa patellaluksaation seulontatutkimukset ovat käytössä laajasti. Vuosina 1991-2014 syntyneistä 1110 kooikerhondjesta on tutkittu peräti 414 koiraa, mikä vastaa 40 % populaatiosta.

Suomen populaatiossa patellaluksaation esiintyvyys on Hollantiin nähden pieni, vain 8 %. Tästä viisi prosenttiyksikköä on lievää patellaluksaatiota (PL1) ja yhteensä kolme prosenttiyksikköä vaikeamman asteista (PL2 tai PL3) patellaluksaatiota. Rodun jalostuksen tavoitteena on pitää patellaluksaation esiintyvyys jatkossakin alhaisena. Tämän vuoksi jalostukseen käytettävien koirien polvet tulee tutkia koiran ollessa vähintään 12 kk ikäinen. Jalostukseen hyväksytään tulokset PL0 sekä lievä patellaluksaatio PL1, mikäli yhdistelmän toisen koiran tulos on PL0.  

The Finnish Kooikerhondje Association was established on October 1999. It works as a member of Finnish Kennel ClubFinnish Spaniel Club and Finnish Agility Association.

Kooikerhondje is a small dog breed, it’s height according to breed standard is 35-40cm. It is coloured white with red markings. Kooikerhondje is lively breed which is usually loyal to its owner from very small age. As such an active dog it goes well to many activities such as agility, blood tracking or obedience. Being sensitive breed kooikerhondje needs a consistent owner.

Content is currently under construction.